ASTEC
Skontaktuj się z nami — wyślij zapytanie

Zastosowania RTLS – bezpieczeństwo pracy

Aspekty bezpieczeństwa pracy stanowią obecnie istotny element funkcjonowania większości firm produkcyjnych. W wielu przedsiębiorstwach takich jak np. kopalnie, rafinerie czy elektrownie atomowe, normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracowników są bardzo restrykcyjne, a ich nieprzestrzeganie wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Ponadto w przypadku wypadku lub chorób zawodowych koszty odszkodowań oraz straty ludzkie i materialne, a także wizerunkowe są ogromne.

Stąd możliwości zastosowania systemów Lokalizacji i Identyfikacji Czasu Rzeczywistego w kwestiach bezpieczeństwa pracy są bardzo szerokie. Pierwszą i podstawową informacją jaką daje system jest lokalizacja pracownika lub niebezpiecznego produktu (np. zakłady chemiczne, amunicyjne) z dokładnością do 15 centymetrów. Umożliwia to lokalizowanie personelu w przypadku pożaru, awarii, a także pozwala na sprawną ewakuację.

Kolejne funkcjonalności, które daje RTLS wynikają z możliwości zintegrowania systemu z przyrządami i miernikami natężenia danego czynnika szkodliwego. Dzięki temu w przypadku, gdy pracownik jest zaopatrzony w takie urządzenie, użytkownik wie jaka jest wartość działania tego czynnika w miejscu przebywania ludzi. Pozwala to na tworzenie przestrzennych map zagrożenia na terenie wykonywanej pracy. Inną zaletą RTLS w omawianym zagadnieniu, wynikającą z powyższej funkcjonalności, jest możliwość elastycznego wydzielania obszarów niebezpiecznych i ograniczonego dostępu, zgodnie z aktualnymi warunkami zagrożeń. Systemy Lokalizacji i Identyfikacji Czasu Rzeczywistego mogą także tworzyć większe mechanizmy automatycznego dozoru, które z powodzeniem zastępują rozwiązania ręczne. W zakładach posiadających dużą ilość wózków widłowych RTLS idealnie sprawdza się natomiast jako narzędzie dostarczające informacji dla systemów zapobiegania kolizjom.

Przykładowe wdrożenie

RTLS w Bezpieczeństwie Pracy

Najbardziej efektownym, ale także i efektywnym przykładem wdrożenia RTLS, które wspomaga bezpieczeństwo pracy jest zakład przetwarzania odpadów nuklearnych w Sellafield. Dokonano tam integracji systemu z dozymetrami, co umożliwiło analizę przestrzenną poziomu promieniowania i jego zobrazowanie na mapie w czasie rzeczywistym (rys). Wynikało to właśnie z faktu, iż personel takich zakładów jest obowiązany do posiadania przy sobie dozymetrów. W ten sposób wydzielono strefy zagrożenia (zróżnicowane pod względem natężenia promieniowania), w których przy przebywaniu pracownika ponad dozwolony czas generowany był alarm. Mapy promieniowania były aktualizowane na bieżąco, zgodnie ze zmianami wartości czynnika szkodliwego. Wdrożone rozwiązanie umożliwiało także prowadzenie historii pracy personelu w danym natężeniu promieniowania. W sytuacjach przekroczenia czasu ekspozycji na określone natężenie pracownik był oddelegowywany do pracy w bardziej bezpiecznym miejscu.


Wróć do:

  1. RTLS - Systemy Lokalizacji Czasu Rzeczywistego